Strona główna1 » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ

Makita.sklep.pl

obowiązujący dla umów zawartych po dniu 2014-12-24
 

§1 Postanowienia wstępne

 1. Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez sklep internetowy www.makita.sklep.pl, na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta który określa warunki świadczenia Usług Elektronicznych przez KOŁODZIEJCZYK JAROSŁAW FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "JARKO" z siedzibą w Tychach za pośrednictwem witryny www.makita.sklep.pl na rzecz Klientów.

 2. Klient to podmiot, który zawiera ze Sprzedawcą Umowę o świadczenie usługi, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego albo bycia osobą prawną lub jednostką organizacyjną.

 3. Konsument to Klient, który zawiera Umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Sprzedawca to FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "JARKO" KOŁODZIEJCZYK JAROSŁAW z siedzibą w Tychach przy ul. Długiej 3, kod pocztowy: 43-100, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 6461024160 oraz REGON 271855444, będący usługodawcą, administratorem i właścicielem Sklepu.

 5. Sklep to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę w języku polskim za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem url www.makita.sklep.pl. Sklep świadczy na rzecz Klientów Usługi Elektroniczne, w tym Sprzedaż.

 6. Usługa Elektroniczna to usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Sklepu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

 7. Koszyk to funkcjonalność Sklepu, umożliwiającą kompletowanie zamówień Produktów przez Klienta. Dodanie Produktu do listy Produktów objętych zamówieniem następuje poprzez użycie przycisku „Do koszyka”, znajdującego się przy Produkcie w obszarze strony internetowej Sklepu.

 8. Sprzedaż to świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta usługa sprzedaży Produktów bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywaniem danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.

 9. Umowa to umowa o świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Usługi Elektronicznej.

 10. Dane Kontaktowe Sprzedawcy to dane Sprzedawcy, przy użyciu których Klient może się z nim skontaktować, tj. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "JARKO" KOŁODZIEJCZYK JAROSŁAW adres: ul. Długa 3, 43-100 Tychy, adres poczty elektronicznej: zamowienia@makita.sklep.pl, numery telefonów: 322 16 96 36; 322 17 05 06; 500 228 768; 503 050 145.

 11. Dane Kontaktowe Klienta to dane Klienta, przy użyciu których Sprzedawca może skontaktować się z Klientem, obejmujące adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.

 12. Konto Klienta to panel zarządzający zamówieniami Klienta, dostępny w obszarze Sklepu, pod warunkiem Rejestracji i Logowania.

 13. Rejestracja to utworzenie Konta Klienta przez Klienta, przy użyciu formularza rejestracyjnego Sklepu znajdującego się na jego stronie internetowej.

 14. Produkt to rzecz zaprezentowana w obszarze Sklepu przez Sprzedawcę w celu Sprzedaży.

 15. Dostarczenie todoręczenie Produktów Klientowi na wskazane przez niego miejsce przeznaczenia, za pośrednictwem Przewoźnika.

 16. Przewoźnik to będący przewoźnikiem podmiot wykonujący czynności Dostarczania Produktów we współpracy ze Sprzedawcą.

 17. Zewnętrzny System Płatności – to system płatności internetowych, którym posługuje się Sprzedawca.

 18. Dni Robocze to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§2 Ogólne warunki Umowne

 1. Sprzedawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustanawia Regulamin, który udostępnia pod adresem url Sklepu, w brzmieniu: www.Makita.sklep.pl

 2. Sprzedawca świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem.

 3. Podane na stronie internetowej Sklepu informacje nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.

 4. Świadczenie wszystkich Usług Elektronicznych odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

 

§3 Warunki korzystania i Rejestracja

 1. W celu korzystania ze Sklepu konieczne jest dysponowanie przez Klienta urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Firefox, Safari, lub Opera, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.

 2. Korzystanie ze Sklepu następuje poprzez zapoznanie się z jego zawartością.

 3. Zarządzanie zamówieniami Klienta odbywa się za pośrednictwem Konta Klienta. Korzystanie z Konta Klienta jest możliwe po jego utworzeniu, przy użyciu właściwego loginu i hasła. W celu korzystania z Konta Klienta wymaga się zalogowania przy użyciu hasła.

 4. Utworzenie Konta Klienta następuje poprzez dobrowolną rejestrację, polegającą na wypełnieniu i wysłaniu Sprzedawcy formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Sklepu.

 5. Wypełnienie formularza rejestracyjnego polega na wypełnieniu wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól formularza, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Klienta danych, a w szczególności Danych Kontaktowych Klienta.

 6. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Klient powinien oświadczyć iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

 7. Niezłożenie przez Klienta oświadczenia wskazanego w powyższym punkcie, uniemożliwia utworzenie Konta Klienta i rejestrację.

 8. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie właściwego pola formularza rejestracyjnego Klient może dobrowolnie oświadczyć iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji składanego zamówienia oraz celach marketingowych przez Sprzedawcę, tj. w celu otrzymywania Newslettera na podany adres e-mail.

 9. Oświadczenie o którym stanowi punkt powyższy, obejmuje potwierdzenie przez Klienta iż został poinformowany o treści niniejszego przepisu: wskazane cele marketingowe mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Sprzedawcę informacji handlowych przy użyciu Danych Kontaktowych Klienta. Zgoda o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej chwili, a Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usunięcia.

 10. Wysłanie formularza rejestracyjnego polega na jego dobrowolnym wysłaniu do Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu, przy użyciu właściwej funkcjonalności, znajdującej się w obszarze formularza rejestracyjnego.

 

§4 Świadczenie bezpłatnych Usług Elektronicznych

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów następujące bezpłatne Usługi Elektroniczne:

  1. Udostępnienie formularza kontaktowego,

  2. Udostępnienie formularza zamówień,

  3. Zapytanie o Produkt,

  4. Wprowadzenie recenzji Produktu,

  5. prowadzenie Konta Klienta,

  6. Newsletter,

  7. Polecenie Produktu,

  8. Dodanie Produktu do schowka.

 2. Umowa o świadczenie usługi udostępnienia formularza kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza kontaktowego i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu, w celu wysłania wiadomości do Sprzedawcy.

 3. Umowa o świadczenie usługi udostępnienia formularza zamówień zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza zamówień i zostaje rozwiązana w chwili złożenia zamówienia lub zaniechania jego złożenia przez Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie formularza zamówień znajdującego się na stronie internetowej Sklepu, w celu wysłania zamówienia do Sprzedawcy.

 4. Umowa o świadczenie usługi zapytania o Produkt zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z opcji zapytania o Produkt i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niej lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie opcji zapytania o Produkt, w celu zapytania Sprzedawcy o dostępność Produktu.

 5. Umowa o świadczenie usługi wprowadzania recenzji Produktu zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza wprowadzania recenzji Produktu i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Zakres niniejszej Umowy obejmuje świadczenie Sprzedawcy na rzecz Klienta, polegające na udostępnieniu formularza wprowadzania recenzji Produktu, znajdującego się na stronie internetowej Sklepu, w celu jej wprowadzenia. Umowa ta zakazuje zamieszczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobre obyczaje, godzącym w interesy Sprzedawcy lub postanowienia Regulaminu i uwzględnia uprawnienie Sprzedawcy do moderacji wprowadzonych przez Klienta opinii o Produkcie, w przypadku gdy naruszają one postanowienia Regulaminu. Formularz wprowadzania recenzji Produktu jest połączony z tzw. wtyczką społecznościową Facebooka, co umożliwia publikowanie recenzji przy użyciu konta Facebook.

 6. Umowa o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili rejestracji Konta Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie panelu zarządzającego zamówieniami Klienta.

 7. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili otrzymania przez Klienta na adres poczty elektronicznej potwierdzenia zawarcia Umowy o świadczenie usługi Newsletter przez Sprzedawcę. Zamówienie usługi następuje poprzez użycie przez Klienta właściwego pola aktywacji Newslettera w formularzu rejestracyjnym lub w innym formularzu udostępnionym przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu. Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie Sprzedawcy na rzecz Klienta, polegające na przesyłaniu na adres poczty elektronicznej wiadomości zawierających informacje dotyczące Produktów lub Usług Elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę. Niniejsza Umowa zostaje rozwiązana z chwilą wypisania się przez Klienta z subskrypcji przy użyciu pola deaktywującego w obszarze Konta Klienta lub przy użyciu linka url, który jest umieszczany w każdej wiadomości Newsletter.

 8. Umowa o świadczenie usługi Polecenia Produktu zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza polecenia Produktu i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Zakres niniejszej Umowy obejmuje udostępnienie formularza polecenia Produktu, w celu wysłania wiadomości o Produkcie do osoby trzeciej, wskazanej przez Klienta.

 9. Umowa o dodanie Produktu do schowka zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z opcji dodania Produktu do przechowalni i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niej lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Dla zawarcia Umowy wymaga się zalogowania w Koncie Klienta. Zakres niniejszej Umowy obejmuje udostępnienie opcji tzw. dodania Produktu do schowka, tj. czasowego zapisania Produktu w pamięci Konta Klienta.

 10. Umowa o świadczenie bezpłatnej Usługi Elektronicznej może być rozwiązana przez Klienta lub Sprzedawcę bez podania przyczyny i w każdym czasie, przy zastosowaniu ujętych w Regulaminie funkcjonalności lub poprzez wiadomość e-mail, przesłaną pod adres e-mail ujęty w Danych Kontaktowych Sprzedawcy lub Danych Kontaktowych Klienta.

 

§5 Zamówienie

 1. Zamówienia na Produkty można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, przy użyciu funkcji Koszyk.

 2. Po skompletowaniu listy zamówień Produktów, w obszarze Koszyka Klient określa:

  1. sposób Dostarczenia Produktów, poprzez wybór właściwej opcji Dostarczenia,

  2. sposób płatności, poprzez wybór właściwej opcji płatności,

  3. adres Dostarczenia.

 3. Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Klienta poprzez wyświetlenie w obszarze Koszyka, informacji o łącznej cenie za zamówienie wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i płatności.

 4. W przypadku, gdy Klientem jest zalogowany posiadacz Konta Klienta, przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.

 5. W przypadku, gdy Klientem nie jest zalogowany posiadacz Konta Klienta, wybiera sposób składania zamówienia:

  1. przy użyciu Konta Klienta, które zostanie zarejestrowane. Wówczas Klient dokonuje rejestracji Konta Klienta i przy jego użyciu przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.

  2. z pominięciem użycia Konta Klienta. Wówczas Klient przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.

  3. przy użyciu posiadanego Konta Klienta. Wówczas Klient przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.

 6. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie pola „Zamawiam i płacę” w Koszyku i jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów ujętych w zamówieniu.

 7. Złożone zamówienie może zostać zmienione przez Klienta do momentu otrzymania informacji o nadaniu przesyłki przez Sprzedawcę.

 8. Zmiana zamówienia może obejmować jego anulowanie, anulowanie w części, rozszerzenie o dodatkowe Produkty, zmianę adresu Dostarczenia.

 9. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o niemożliwości realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących. Udzielenie tej informacji następuje telefonicznie lub elektronicznie, przy użyciu Danych Kontaktowych Klienta. Informacja może zawierać następujące sposoby modyfikacji zamówienia:

  1. anulowanie w części niemożliwej do zrealizowania, co skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,

  2. dokonanie podziału Produktów podlegających Dostarczeniu na część której Dostarczenie jest możliwe oraz część, której Dostarczenie nastąpi w późniejszym terminie, co nie skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,

  3. anulowanie zamówienia w całości, co skutkuje umorzeniem wartości zamówienia.

 10. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w drodze przesłania przez Sprzedawcę wiadomości e-mail pod wskazany w Danych Kontaktowych Klienta adres elektroniczny. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Sprzedawcę oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, złożonej przez Klienta.

 

§6 Sprzedaż

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów usługę sprzedaży Produktów na odległość, za pośrednictwem Sklepu.

 2. Przedmiot Umowy Sprzedaży obejmuje zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia na Klienta własności Produktów i wydania ich, oraz zobowiązanie Klienta do odebrania Produktów i zapłaty Sprzedawcy ceny Produktów.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających na obniżeniu ceny Produktu do określonego terminu lub wyczerpania zapasu Produktów podlegających promocji.

 4. Zawierając Umowę Sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się do Dostarczenia Klientowi Produktów bez wad.

 5. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klienta przez Sprzedawcę.

 6. Wydanie Produktów następuje niezwłocznie i zwykle w ciągu 1 Dnia Roboczego, a nigdy nie później niż w ciągu 30 dni od daty zawarcia Umowy. Czas wydania Produktów jest różny dla poszczególnych Produktów i oznaczony w obszarze ich opisu.

 7. Czas realizacji wydania Produktów może ulec zmianie w przypadku zmiany zamówienia przez Klienta.

 8. Wydanie Produktów odbywa się:

  1. w przypadku wyboru przez Klienta opcji Dostarczenia, za pośrednictwem Przewoźnika, pod adres podany przez Klienta,

  2. w przypadku wyboru odbioru osobistego Produktów przez Klienta, w siedzibie Sklepu w Dniach Roboczych od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-16:00.

 9. Wydanie Produktów następuje nie wcześniej, niż po uiszczeniu zapłaty przez Klienta.

 10. Sprzedawca potwierdza wydanie Produktów Przewoźnikowi w celu ich Dostarczenia, pod adres podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta.

 11. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi.

 12. Dostarczona przesyłka powinna zostać zbadana przez Klienta przy obecności Przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać sporządzenia właściwego protokołu.

 

§7 Płatności

 1. Wartość płatności z tytułu Sprzedaży jest ustalana na podstawie cennika Produktów, znajdującego się na stronie internetowej Sprzedawcy w chwili zamówienia Produktu. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu przy danym Produkcie są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT, natomiast nie zawierają kosztów Dostarczenia Produktu i wybranej formy płatności.

 2. Koszty transakcji i Dostarczenia Produktu ponosi Klient.

 3. Łączna cena zamówienia, widoczna w obszarze Koszyka przed złożeniem zamówienia a po wyborze sposobu Dostarczenia Produktów oraz płatności, obejmuje cenę za zamówione Produkty wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i transakcji. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Sprzedawcy i Klienta.

 4. Sklep umożliwia następujące sposoby płatności z tytułu świadczonych Usług Sprzedaży:

  1. gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie stacjonarnej Sklepu,

  2. przelewem na rachunek bankowy Sklepu,

  3. przelewem przy użyciu Zewnętrznego Systemu Płatności,

  4. gotówką przy odbiorze za pobraniem od Przewoźnika.

 5. Termin płatności przypada na chwilę wydania Produktu.

 6. W przypadku braku wpłaty w terminie 14 dni zamówienie zostaje anulowane.

 7. Rachunek lub faktura VAT z tytułu Usługi Sprzedaży zostają dołączone do Produktów podlegających wydaniu lub przesłane wiadomością e-mail pod adres e-mail Klienta, w zależności od woli Klienta.

 8. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.

 9. Zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku:

  1. odstąpienia od Umowy przez Konsumenta,

  2. rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub części zamówienia opłaconego przed realizacją,

  3. uznania przez Sprzedawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

 1. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

 2. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów Dostarczenia Produktów, jeżeli Klient wybrał sposób Dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób Dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 

§8 Reklamacje i gwarancje

 1. Reklamacje można składać listem  lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w Danych Kontaktowych Sprzedawcy, przy użyciu formularza reklamacji, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Sklepu, ale nie jest to obowiązkowe.

 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Klienta.

 3. Sprzedawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. W treści składanej reklamacji zaleca się podanie Danych Kontaktowych Klienta, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej.

 4. W przypadku gdy reklamacja dotyczy Produktu, w celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Klient powinien Dostarczyć lub przesłać reklamowany Produkt na adres Sprzedawcy.

 5. Reklamacje można składać z tytułu rękojmi za wady Produktów objętych Umową Sprzedaży oraz innych Usług Elektronicznych.

 6. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

 7. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwy albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałby nadmiernych kosztów.

 8. Jeżeli Klient nie jest Konsumentem, Sprzedawca może odmówić wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Produktu sprzedanego.

 9. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 10. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

 11. Obniżona cena o której stanowi pkt 9 i 10 powyżej, powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady.

 12. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,

  2. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,

  3. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

 13. Produkty mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W takim przypadku, Klient jest uprawniony do reklamowania Produktu przy zastosowaniu uprawnień wynikających z gwarancji, poprzez dokonanie reklamacji do gwaranta. Złożenie reklamacji do gwaranta może zostać dokonane za pośrednictwem Sprzedawcy lub bezpośrednio do gwaranta. Sprzedawca nie udziela gwarancji na Produkty.
   

 14. Klient będący konsumentem może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
 15. Strony wyłączają rękojmie z tytułu sprzedaży przedmiotów w sklepie internetowym makita.sklep.pl dla klientów będącym przedsiębiorcą. Wyłączenie to nie dotyczy zakupów konsumenckich.

 

 

§9 Odstąpienie od Umowy

 1. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od Umowy świadczenie Usługi Elektronicznej, w tym od Umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem norm wskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od Umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminuzamieszczony w obszarze strony internetowej Sklepu.

 2. Prawo odstąpienia od Umowy Elektronicznej nie przysługuje Konsumentowi m. in. w odniesieniu do Umowy Sprzedaży:

  1. jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

  2. Produktu nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Konsumenta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  3. Produktów, które po Dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 3. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik odstąpienie od umowy do Regulaminu zamieszczony w obszarze strony internetowej Sklepu.

 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Klienta.

 5. W przypadku otrzymania drogą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie jego otrzymania.

 6. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy Sprzedaży, ma on obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Niniejszy przepis nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt.

 7. Sprzedawca zobowiązuje się do odebrania Produktu na swój koszt, gdy ze względu na jego charakter nie można odesłać Produktu w zwykły sposób pocztą, a jednocześnie Produkt został Dostarczony Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 9. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 10. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy znajdują się w pouczeniu o odstąpieniu od Umowy, stanowiącym załącznik do Regulaminu.

 

§10 Postanowienia uzupełniające

 1. Zdjęcia Produktów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu co nie ma wpływu na ich funkcjonalność i parametry użytkowe.

 2. Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne i zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej Sklepu w celu prezentacji Produktów są przedmiotem praw autorskich ich właścicieli.

 3. Domena internetowa sklepu, jego logotypy, nazwa i Regulamin stanowią własność prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej.

 4. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści bezprawnych.

 5. Sprzedawca zobowiązuje się do dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych z jego działaniem.

 6. Sprzedawca zobowiązuje się do prowadzania działań zmierzających do ochrony danych znajdujących się w Koncie Klienta przed nieuprawnionym dostępem i użyciem. Klient ponosi odpowiedzialność za następstwa ujawnienia swojego loginu lub hasła osobom trzecim.

 7. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami z tytułu świadczonych Usług Elektronicznych jest ograniczona do wartości należności z tytułu świadczonej usługi.

 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonywanie Usług Elektronicznych, spowodowane siłą wyższą w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami,

  2. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonywanie Usług Elektronicznych na rzecz Klientów niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów za pomocą których Sklep świadczy Usługi Elektroniczne,

  3. korzyści utracone przez Klienta niebędącego Konsumentem,

  4. następstwa wykorzystania danych dostępowych do Konta Klienta przez osoby trzecie, w przypadku gdy weszły one w ich posiadanie w następstwie naruszenia postanowień Regulaminu przez Klienta,

  5. szkody spowodowane naruszeniem przez Klienta postanowień Regulaminu.

 

§11 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca może przetwarzać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Klienta, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki przy użyciu plików „cookies”.

 2. Dane osobowe użytkowników Sklepu przetwarzane są dobrowolnie na podstawie zgody osób, których dotyczą lub gdy jest to konieczne do realizacji Umowy, gdy osoba której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

 3. Dane osobowe są zbierane w celu świadczenia usług przez Sklep. Osobom, których dane zostały przez Sklep zebrane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także sprzeciwu wobec tego.

 4. Zasady przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności oraz polityki plików „cookies” uregulowane zostały w odrębnym dokumencie „Polityka prywatności”, zamieszczonym w obszarze strony internetowej Sklepu.

 5. Zawierając Umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, Klient dobrowolnie upoważnia Sprzedawcę do kierowania na Dane Kontaktowe Klienta informacji związanych z Umowami oraz ich wykonaniem, a także informacji handlowych w przypadku wyrażenia na to odrębnej zgody.

 6. Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany do informowania Sprzedawcy o zmianach Danych Kontaktowych Klienta, pod rygorem skuteczności ich zastosowania przy doręczeniach.

 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego Sklepu, usunięcia z ważnych przyczyn całej zawartości Sklepu oraz zaprzestania świadczenia Usług oraz zamieszczania w Sklepie treści reklamowych.

 8. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Sklepu, za uprzednim poinformowaniem o tym fakcie. Informację o zmianie Regulaminu umieszcza się w obszarze strony internetowej Sklepu nie później niż w terminie 10 dni przed datą rozpoczęcia jego obowiązywania.

 9. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.

 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Sklepu. 
 

REGULAMIN - www.makita.sklep.pl 

obowiązujący dla umów zawartych do dnia 2014-12-24


WARUNKI OGÓLNE
Właścicielem sklepu internetowego www.makita.sklep.pl jest firma 

KOŁODZIEJCZYK JAROSŁAW FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "JARKO"
Numer NIP: 646-102-41-60
Numer REGON: 271855444
adres rejestrowy : 43-603 Jaworzno, ul. Zubrzyckiego 25 lok. 60
adres siedziby firmy: 43-100 Tychy, ul. Długa 3.

dane naszej firmy są do zweryfikowania na stronie
CEIDG (CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ)
pod adresem internetowym : 
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx


Klient zamawiający towar w sklepie internetowym www.makita.sklep.pl oświadcza, 
że zapoznał się i akceptuje treść tego Regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania. 
Niedotrzymanie postanowień Regulaminu upoważnia firmę FHU JARKO do unieważnienia zamówienia.
Wszystkie towary przedstawione w naszym sklepie internetowym www.makita.sklep.pl są fabrycznie nowe,
oryginalne, nie posiadają wad fizycznych i prawnych, są legalnie wprowadzone do sprzedaży na terenie Polski.
Wszystkie towary posiadają oryginalną gwarancję producenta. Informacje na temat towarów znajdujących się
w ofercie sklepu internetowego www.makita.sklep.pl są zgodne z informacjami producentów.
Wszystkie wymienione produkty, nazwy i znaki graficzne są używane wyłącznie w celu informacyjnym i
mogą być zastrzeżone przez ich właścicieli.
Wykorzystanie w jakiejkolwiek możliwej formie elementów znajdujących się na stronie i/lub podstronie
www.makita.sklep.pl bez naszej zgody jest zabronione i będzie karane. 
Wyjątek stanowią linki (odnośniki) prowadzące do dowolnej strony naszego sklepu www.makita.sklep.pl .

ZDJĘCIA i FILMY
Prezentowane zdjęcia i filmy są "poglądowe".
 

CENY ORAZ RABATY
Wszystkie ceny podane w sklepie www.makita.sklep.pl  są cenami PLN brutto (zawierają podatek VAT).
Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta.
Przy większych zamówieniach istnieje możliwość negocjowania cen.

Ceny podane w sklepie są cenami promocyjnymi brutto.
Przy odbiorze osobistym obowiązuje płatność gotówką.

Aby otrzymać fakturę VAT należy poinformować o tym przy składaniu zamówienia
(w polu komentarza do zamówienia) i podać dokładne dane firmy.
W innym przypadku kupujący otrzymują paragon. Faktury VAT wystawiane są bez konieczności podpisu ze strony klienta.
Ceny mogą być aktualizowane. Dlatego w sporadycznych przypadkach ceny na stronie mogą być nieaktualne.
Zastrzegamy sobie możliwość zmiany cen w przypadku zmiany cen u naszych dostawców.


PŁATNOŚCI ON-LINE:
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl


STANY MAGAZYNOWE - DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW
Aktualizowane 1 x dziennie. Towar o statusie "niedostępny" o ile jest dostępny w ofercie producenta jest domawiany i powinien pojawić się w naszej ofercie jako "dostępny" w ciągu 3 dni roboczych.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
Dostępne są następujące sposoby zamawiania towaru:
1. Jeśli pierwszy raz robisz zakup w naszym sklepie to:
a) załóż nowe konto i zrób zamówienie
b) zrób zamówienie "bez zakładania konta" 
c) zrób zamówienie pisząc na maila jarko36@wp.pl
d) możesz również do nas zadzwonić i złożyć zamówienie telefonicznie (32 217 05 06, 32 216 98 36, 500 228 768, 503 050 145)

2. Jeśli jesteś już naszym klientem - zaloguj się do naszego sklepu
Zamówienia przyjmujemy 24 godziny na dobę.

Zamówienie nie będzie zrealizowane w przypadku błędnie wypełnionego formularza danych osobowych
lub gdy dane te będą niekompletne. W przypadku zamówień wzbudzających wątpliwości sklep internetowy
www.makita.sklep.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówienia.
Zamówienie może zostać anulowane w przypadku braku potwierdzenia telefonicznego
lub braku odpowiedzi na potwierdzenie wysłane pocztą e-mail
w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
 
Zakupy powyżej kwoty 4500zł brutto - forma płatności przedpłata na konto lub zakupy na raty.
Nietypowe zamówienia - forma płatności przedpłata na konto.

Towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego www.makita.sklep.pl nie są wypożyczane
do testowania dlatego klient nie może odstąpić od umowy kupna.

3.Towar wysyłany na palecie, wysyłamy po wpłacie na konto (przedpłata całkowita lub przedpłata częściowa same koszty wysyłki wcześniej ustalone odnośnie wysyłki)

4. Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

5. Dostawa przesyłki przez kuriera jest w dni robocze w godzinach od 9 do 17.00.
Wszystkie niestandardowe formy-opcje wysyłki wyceniamy indywidualnie.


WARUNKI DOSTAWY
Towar wysyłany jest do 24 godzin od momentu przyjęcia przez nas zamówienia.
W 99.99% realizujemy wysyłki w dniu zamówienia dla zamówień złożonych do godziny 15.00
Jeśli formą płatności jest przelew na konto czas realizacji zamówienia liczony jest
od momentu pojawienia się wymaganej kwoty na naszym koncie bankowym

Na zakupione narzędzia i elektronarzędzia
DANE DO WYKONANIA PRZELEWU PRZEŚLEMY PAŃSTWU MAILEM
(posiadamy 2 różne magazyny)Na zakupione części i akcesoria
dane do przelewu są następujące:

FHU JARKO Jarosław Kołodziejczyk
ING O. w Tychach
66 1050 1399 1000 0007 0268 6296Realizujemy zamówienia z całej Polski.
Zamówienia spoza granic Polski będą realizowane wyłącznie po uzgodnieniu telefonicznym (tel. +48 32 217 05 06, +48 500 228 768, +48 503 050 145)
W sytuacji pojawienia się okoliczności uniemożliwiających czasowo lub całkowicie realizację Państwa
zamówienia, zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia.
O zaistnieniu takiej sytuacji poinformujemy Państwa możliwie szybko.
Zakupiony towar jest dostarczany pod adres podany w formularzu zamówienia.


WYSYŁKA ZA GRANICE POLSKI
WYSYŁKI POZA GRANICE POLSKI REALIZUJEMY WYŁĄCZNIE PO WPŁACIE NA KONTO ,
WYCENA IDYWIDUALNA KOSZTÓW WYSYŁKI W ZALEŻNOŚCI OD KRAJU I CIĘŻARU PRZESYŁKI (max do 20kg).

Wysyłka poza granice Polski realizowana jest wyłącznie poprzez Pocztę Polską.
Orientacyjne koszty wysyłki podane są w cenniku Poczty Polskiej
Cennik zagraniczny (obowiązuje od 01.09.2010 r.)
on-line klikając w link:
kalkulator kosztów przesyłek zagranicznych
(kliknij aby obliczyc koszt wysłania przesyłki)


link do strony Poczty Polskiej ze wszystkimi cennikami:

strona z cennikami - kliknij aby zobaczyć.


ODBIÓR PRZESYŁEK KURIERSKICH
Przy odbiorze przesyłek przewożonych przez firmy kurierskie uprzejmie prosimy o zachowanie poniższej procedury:
1. Zawartość przesyłki każdorazowo należy sprawdzić w obecności kuriera. Nie uznajemy reklamacji uszkodzonych paczek, jeżeli nie jest sporzadzony protokół przy przyjeciu przesyłki. Wszystkie paczki są ubezpieczone przez naszą firmę.
Jeżeli paczka jest uszkodzona lub zdekompletowana należy sporządzić przy kurierze protokół szkody.

2. List przewozowy należy zawsze podpisać czytelnie na każdy egzemplarzu (na każdej części oddzielonej perforacją)
i koniecznie zapisać datę i godzinę odbioru !
3. W przypadku, gdy ilość otrzymanych opakowań jest inna niż zapisana w liście przewozowym, lub gdy opakowanie
nosi ślady uszkodzenia (folia, taśma), notatkę należy także umieścić
NA KAŻDYM EGZEMPLARZU LISTU PRZEWOZOWEGO
i sporządzić dodatkowo w obecności kuriera PROTOKÓŁ SZKODY.
 

NIE ODEBRANIE PRZESYŁKI
Nieodebranie paczki za pobraniem obciąża klienta dodatkowymi kosztami związanymi z powrotem paczki do nas.
Koszt powrotu paczki to 30zł dla towaru do 30kg i 50zł paczki powyżej 30kg.
Klient zobowiązany jest do zapłaty kosztów przesyłki 2x30zł w dwie strony na nasze konto.

NIEZGODNOŚCI
Wszelkie niezgodności w dostawie
np. brak paragonu, faktury, gwarancji, akcesoriów i inne
należy zgłaszać w terminie do 3 dni od dostawy przesyłki przez kuriera e-mailowo.
Sprawdź dokładnie czy wyposażenie nie jest wyposażeniem opcjonalnym. Wszelkie niezgodności proszę zgłaszać e-mailowo.GWARANCJE I REKLAMACJE
Towary oferowane w sklepie internetowym www.makita.sklep.pl objęte są gwarancją producenta lub sprzedawcy.

Towary dostarczane są z oryginalnymi kartami gwarancyjnymi producenta lub sprzedawcy i dowodem zakupu.
Gwarancja i sposób jej realizacji jest ustalony przez producenta danego towaru lub sprzedawcę.
Wykaz punktów serwisowych jest dostępny na karcie gwarancyjnej.
Wszelkie naprawy gwarancyjne mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowane punkty serwisowe lub przez sprzedawcę.
Jakiekolwiek naprawy we własnym zakresie lub użytkowanie towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem
i instrukcją obsługi skutkują utratą gwarancji.
Podstawą przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego jest dowód zakupu, prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna
oraz opis przyczyny reklamacji.
Brak wymienionych dokumentów może spowodować odmowę przyjęcia reklamacji.
Kupujący ma obowiązek sprawdzić towar przy odbiorze, w obecności kuriera.
W razie uszkodzonej bądź niekompletnej przesyłki, należy spisać protokół uszkodzenia sprzętu.
Brak spisanego protokołu w momencie odebrania sprzętu, oznacza potwierdzenie przez kupującego
sprawności i kompletności odebranej przesyłki.
Reklamacja dotycząca uszkodzeń w transporcie nie zostanie uznana po odejściu kuriera.
Zwroty i przesyłki wysyłane na koszt sklepu internetowego www.makita.sklep.pl  nie zostaną przyjęte,
o ile nie zostało to wcześniej ustalone.
Różnice wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego kupującego (kolor, wielkość, itp.)
nie są podstawą reklamacji zakupionego towaru.
Sklep www.makita.sklep.pl nie odpowiada za szkody związane z opóźnieniem w dostawie
lub brakiem możliwości dostarczenia zamówionego towaru.
Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Kupujący, który zauważył uszkodzenie przesyłki
po odjeździe kuriera może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej.
Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 3 dni od daty doręczenia przesyłki
w celu spisania protokołu uszkodzenia.
Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne, powstałe podczas transportu,
nie będą rozpatrywane bez poprawnie wypełnionego protokołu szkody z kurierem dostarczającym przesyłkę
oraz bez fabrycznego opakowania reklamowanego towaru.

REZYGNACJA Z TOWARU
Przy rezygnacji z zamówienia  towaru niedostępnego na naszym magazynie klient ponosi koszty rezygnacji tj. ściągnięcia przez naszą firmę tego towaru od importera lub producenta w trybie przyspieszonym.
Koszty wahają się  w zależności od wartości towaru i kraju pochodzenia.ZWROT TOWARU
W okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, Konsument ma prawo jego zwrotu nie podając przyczyny
w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących
zawierania umów na odległość.(Dz. U. z dnia 31.03.2000r) 
Zwracany towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym opakowaniu,
w miarę możliwości nieuszkodzonym, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone,
oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania, wraz z kartą gwarancyjną i dowodem zakupu.
W przypadku chęci skorzystania prawa zwrotu należy odesłać towar na własny koszt na adres sklepu:
FHU JARKO Jarosław Kołodziejczyk, 43-100 Tychy, ul. Długa 3 z wcześniejszym powiadomieniem sklepu o zwrocie towaru.
Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta,
na jaki mamy zwrócić wartość towaru.
WZÓR oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość ( kliknij aby otworzyć dokument )
Sklep www.makita.sklep.pl w ciągu 4 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu.
Jeżeli towar spełnia powyższe wymagania zostanie wystawiona faktura korygująca w przypadku zakupu konsumenckiego na fakturę.
Oryginał i kopia zostaną wysłane do klienta listem priorytetowym.
Klient zobowiązany jest odesłać podpisaną przez siebie kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej,
w ciągu 7 dni roboczych sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto podane przez klienta.
Kwota podlegająca zwrotowi to należność z otrzymanego dokumentu sprzedaży za zamówiony towar.

Koszty wysyłek na naszym sklepie są promocyjne. Przy zwrocie towaru następuje urealnienie kosztów wysyłki.
Cena pakowania i wysyłki paczki [o standardowych wymiarach] do 30kg za pobraniem to kwota 35zł ,
paczki bez pobrania to koszt 30zł.

W przypadku zwrotu towaru od kwoty podlegającej zwrotowi zostanie potracony realny koszt obsługi transakcji.

Prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje, w przypadku, kiedy produkt dotknięty
jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego.


OCHRONA PRYWATNOŚCI
Złożenie zamówienia poprzez sklep www.makita.sklep.pl jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie
i przetwarzanie danych osobowych zawartych w zamówieniu. Dane te są poufne i nie są przekazywane osobom trzecim.
Są one wykorzystywane przez nas wyłącznie w celach sprzedaży, wysyłki i zafakturowania zamówionego towaru.
Dane korespondencyjne są wykorzystywane w celu prowadzenia ewidencji klientów i rozesłania ewentualnych
informacji promocyjnych dotyczących sklepu www.makita.sklep.pl .
W każdej chwili klientowi przysługuje prawo do wglądu i poprawiania danych oraz do ich wycofana z naszej bazy.
Powierzone nam dane osobowe są wykorzystywane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa,
spełniających wymagania polskiego prawa.
Sklep www.makita.sklep.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości e-mailowych,
osobom, zarejestrowanym w bazie sklepu. Wiadomości e-mailowe mogą zawierać informacje bezpośrednio dotyczące
działalności sklepu, aktualnych promocji oraz nowości w ofercie firmy FHU JARKO.

W celu wysłania drogą elektroniczną ankiet badających satysfakcję klientów z dokonanych zakupów w sklepie w ramach programu „Zaufane Opinie” klient dokonujący zakupu w sklepie http://www.makita.sklep.pl akceptując regulamin sklepu jednocześnie wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych, w tym adresu e-mail oraz informacji o dokonanym zakupie w sklepie http://www.makita.sklep.pl, spółce Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182 oraz ich przetwarzanie przez Ceneo.

1.1. Sklep http://www.makita.sklep.pljest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, REGON: 302655470 polegającej na przesyłaniu przez Ceneo do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl  opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.

1.2. Użytkownik dokonujący zakupu w Sklepie http://www.makita.sklep.pl akceptując regulamin sklepu wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Ceneo. oraz na przetwarzanie przez Ceneo jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w punkcie 1.1.

 


KOSZTY WYSYŁKI
Koszty wysyłki są uzależnione od formy płatności jak również od wartości zamówienia.

Koszty wysyłki podane są na stronie głównej po lewej stronie w boxie "Informacje".
Jeśli chcesz teraz zapoznać się ze standardowymi  kosztami wysyłki kliknij tutaj.
W szczególnych przypadkach koszty wysyłki są podane w opisach towaru.

Towar wysyłany na palecie, wysyłamy po wpłacie na konto (przedpłata całkowita lub przedpłata częściowa same koszty wysyłki wcześniej ustalone odnośnie wysyłki)

Wysyłka odbywa się w wybrany przez kupującego sposób określany podczas zamówienia.
Sklep www.makita.sklep.pl nie odpowiada za opóźnienia wynikające z zaniedbań przewoźnika.
 
W przypadku zamówienia przekraczającego kwotę 5 000,00 PLN brutto, sklep www.makita.sklep.pl,
zastrzega sobie możliwość ograniczenia sposobu płatności przez zażądanie przedpłaty całości
lub części wartości zamówienia (uzgadniane telefonicznie).
 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Sklep www.makita.sklep.pl zastrzega sobie prawo do zmian cen oraz opisów i zdjęć towarów w ofercie sklepu,
usunięcia produktów z oferty sklepu, odwoływania i zmiany akcji promocyjnych na stronach sklepu,
wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu.

Przy dodawaniu produktów do naszego sklepu internetowego korzystamy z informacji udostępnianych przez producentów, którzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących wyposażenia i parametrów technicznych oraz nazw modeli.

Producenci a zwłaszcza w ostatnim czasie firma Makita zmienia oznaczenia swoich oznaczeń modeli, są to te same maszyny.
Nie są to zmiany techniczne maszyn tylko ich oznaczeń modeli dla przykładu
bhp453rfe  zmienia się na dhp453rfe    
a przy zmianie walizki końcówki przy maszynach dla przykładu bhp451rfe zmienia się na dhp451rfj. 

Prezentowane zdjęcia i ilustracje umieszczone zostały wyłącznie w celach informacyjnych i mogą nie odzwierciedlać wyglądu oraz cech rzeczywistego produktu.

Zdjęcia niektórych towarów są "poglądowe".
Sklep www.makita.sklep.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie parametrów
i właściwości towaru, lub ich zmianę przez jego producenta.

Regulamin określa zasady zakupów w sklepie www.makita.sklep.pl .
Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia
i informacje zawarte w powyższym regulaminie.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

 


Przejdź do strony głównej
ZNAJDZIESZ NAS
Newsletter